De Protestantse gemeente te Monster kent vier soorten lidmaatschap, te weten: belijdende leden, doopleden, gastleden en sympathisanten.

Belijdende leden zijn zij die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd. Belijdende leden zijn ook altijd doopleden. Als iemand belijdenis doet en nog niet is gedoopt, wordt hij of zij op dat moment gedoopt. Wij erkennen de belijdenis die mensen in andere kerken hebben afgelegd en lid van onze gemeente willen worden.

Doopleden zijn zij die als kind zijn gedoopt. Wij erkennen de doop die mensen in andere kerken hebben ontvangen en nu dooplid van onze gemeente willen worden.

Gastleden zijn zij die dooplid of belijdend lid van een andere gemeente zijn en ook bij ons ingeschreven willen staan, omdat zij zich bij onze gemeenschap betrokken voelen. Zij blijven ingeschreven staan in hun eigen kerk, maar staan ook bij ons ingeschreven, als gastlid. Ook kinderen die in een andere kerk staan ingeschreven (omdat een van de ouders daar lid is) komen voor een lidmaatschap in aanmerking.

Sympathisanten zijn zij die zich op een of andere wijze met ons verbonden voelen. Zij geven blijk van die verbondenheid door zich als sympathisant (formeel heten zij: blijkgever van verbondenheid) aan te melden. Wie komen daarvoor in aanmerking? Bijvoorbeeld de partner van een lid van onze gemeente, niet-gedoopte kinderen van wie een van de ouders bij ons staat ingeschreven, mensen bij wie het geloof groeiende is maar nog niet de formele stap naar de kerk hebben gezet, zij die geregeld onze diensten bezoeken enzovoorts.

Als u als dooplid of belijdend lid van een andere gemeente bij ons komt, kunt u dat doorgeven aan de ledenadministratie. Als u gastlid of sympathisant wilt worden maakt u dat eveneens bekend aan de ledenadministratie (ledenadministratie@pgmonster.nl). Iemand van de gemeente komt dan kennismaken met u en vertelt daarbij hoe uw vraag ingewilligd zal worden.

Aanmelden doop en huwelijksbevestiging
Aanvragen van doop en huwelijksbevestiging kunnen bij de predikant ingediend worden.

Voorkeurlidmaatschap
Wanneer u lid wilt zijn van onze gemeente maar geografisch onder een andere gemeente valt (dit komt bijvoorbeeld vaak voor bij studerende kinderen) dan kunt u een zgn. voorkeurlidmaatschap aanvragen. Hiervoor geldt de volgende procedure:
◦U moet zelf het initiatief nemen voor aan- en afmelding voorkeurlidmaatschap;
◦De ledenadministrateur dient een verzoek in bij de geografische gemeente;
◦Bij een aanvraag van voorkeurlidmaatschap moeten beide kerkenraden akkoord zijn;
◦De akkoordverklaring (formulier) sturen wij als mutatieformulier naar de LRP. Op grond daarvan wordt de voorkeurgemeente toegekend;
◦Indien de beide kerkenraden het niet eens worden, beslist de classis in de geografische gemeente;
◦Door verhuizing naar een andere kerkelijke wijk of gemeente wordt het voorkeurlidmaatschap automatisch ongedaan gemaakt.

Aanmelden mutaties
Berichten van verhuizing en andere wijzigingen in het ledenbestand moeten schriftelijk aan de administrateur worden gemeld. Hiervoor kunt u de volgende formulieren downloaden:

formulier4019 Bij een doop, een belijdenis of wanneer iemand overkomt uit een ander kerkgenootschap. Tevens voor opname van gastleden of blijkgevers van verbondenheid.

formulier4060 Correctie burgerlijke gegevens zoals huwelijk, adreswijzigingen, overlijden, naamswijzigingen.

formulier7040 Uitschrijven van leden.

formulier4300 Aanvragen voorkeurlidmaatschap (zie hierboven).

Wilt u zich aanmelden of een mutatie doorgeven? Stuur ons een bericht

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.