De Protestantse gemeente te Monster (hierna te noemen ”PG Monster”) besteedt de uiterste zorg aan de actualiteit en de betrouwbaarheid van de website en van de gegevens daarop. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. De PG Monster is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte gegevens, noch voor schade door problemen, veroorzaakt door of gepaard gaande met het verspreiden van informatie via het internet of door technische storingen.

De PG Monster kan niet garanderen, dat de op de site vermelde hyperlinks (nog) juist zullen zijn wanneer zij worden geraadpleegd. De PG Monster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar, al dan niet via hyperlinks, wordt verwezen. De PG Monster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen en verwerken van aan De PG Monster verzonden e-mail berichten.

De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze site aanwezige informatie zijn voorbehouden aan De PG Monster. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.