Beleidsplan 2017 – 2022

Een terugblik op de speerpunten van het vorige beleidsplan:

Omgaan met verscheidenheid: Dit heeft o.a. geresulteerd in het boek “Mijn gelijk en ons geluk” van onze vorige dominee dr. Piet Schelling. Diverse leden maakten hun keuze!

Aandacht voor jongeren: Voor de tweede keer trokken een aantal jongeren (Youthbuilders) naar Afrika; Er wordt meer dan eens samengewerkt met andere buurt-kerkgenootschappen. De presentie in de samenleving: We knappen ons kerkgebouw op. We blijven “kerken” op deze plek! De Bovenzaal is inmiddels de plek voor het WW-café.

Internet als uitdaging en mogelijkheid: Ondanks onze mooie website en multimedia mogelijkheden valt hierin nog meer  te ontwikkelen.

Ons kerkelijke profiel: Oecumenische missionair-diaconaal.

Er is in onze gemeente het verlangen om dienstbaar present te zijn in de samenleving, zowel dichtbij als ver weg. Over kerkgrenzen heen vinden mensen elkaar in hun inzet voor een betere samenleving. Er is ruimte voor een veelkleurig geloofsleven, want wat verenigt, is immers niet de leer, maar vooral de maatschappijkritische inzet. In de vieringen is ook ruimte voor lezingen buiten de Bijbel om (gedichten, literatuur, moderne theologie).

1 Open zijn, elkaar aanvaarden 7 Ieders gaven inzetten
2 Omzien naar elkaar 8 Voor anderen bidden
3 Samen de goede boodschap vieren 9 Maatschappelijk betrokken zijn
4 Helpen waar geen helper is 10 Het Woord van God uitgelegd krijgen
5 het verhaal van Christus uitdragen 11 Gevormd en toegerust worden
6 Samen uit de bijbel lezen en leven 12 Een gastvrij huis bieden aan jong en oud

Visie

We willen een kerk zijn die tijd neemt voor God en tijd overhoudt voor anderen, zowel binnen onze eigen kerkelijke gemeente als ook daar buiten. 

Missie: Samen, anders verder!

Deze missie is geen afrekening t.o.v. het vorige beleidsplan; eerder een voortgang op de ontwikkeling van onze kerk binnen de PKN

Onze missie verder uitgewerkt:

 1. We hebben het besluit genomen om ons kerkgebouw op te knappen. Nieuwbouw is nu definitief van de baan. En … we voelen ons er wel bij! Het werkt inspirerend!
 2. Onze kerkelijke gemeente vergrijst in een hoog tempo. Jongeren en ook jonge gezinnen lijken op andere wijze bij de kerk betrokken te willen worden. Dat vraagt om herbezinning over ons gemeente-zijn.
 3. We leven in een participatiemaatschappij. Op veel overheidstaken is om economische redenen bezuinigd. De zorgtaken zijn echter wel nodig. Kerken kunnen hierin als centrum in de buurt een belangrijk taak vervullen of een aanzet zijn tot die mogelijkheid. Een mooi voorbeeld hiervan is het WW-café.

Wie zijn wij

 • We zijn een pluriforme gemeente, dat vraagt o.a. dat we luisteren naar en oprechte belangstelling hebben voor elkaar.
 • We zijn een gemeente die zich warmt aan het Woord en … aan elkaar!
 • We hechten aan zondagse samenkomsten en beseffen dat we alle dagen elkaars naaste zijn.
 • We hervinden ons o.a. in de uitvoering van het opkappen van ons kerkgebouw.
 • Het is ons door Onze Lieve Heer toevertrouwd om de kerk opnieuw uit te vinden
 • We willen een geloofsgemeenschap zijn die verbinding zoekt en bewaart: verbinding tussen mensen, tussen Bijbel en dagelijks leven, tussen binnen en buiten, tussen kerk en wereld.

In het jeugdwerk zien we dat in de volgende aandachtspunten:

 • ontmoeting tussen jong en oud
 • gaan voor kwaliteit, geen kwantiteit
 • de erediensten uitnodigend houden en/of maken voor alle leeftijden
 • samenwerking met diverse kerken in het Westland
 • Projecten waar kinderen en jongeren een maatschappelijk doel voor ogen hebben

Hoe blijven we kerk?

In het kerkelijk seizoen 2015-2016 hebben de volgende personen ons op Vormings- & Toerustingsavonden geïnspireerd.

 • Tom Mikkers: De spiritualiteit van de verdraagzaamheid. Leg het accent op wat we gemeen hebben, niet op de verschillen! Laat je inspireren vanuit de Liefde van God, pas op voor het maatschappelijke onderbuikgevoel!
 • Margriet v.d. Kooi: Aan geloof en levensoriëntatie worden oude en nieuwe vragen gesteld. De mogelijkheid om andere wegen te gaan dan de ouders deden, wordt onophoudelijk aangeboden. “Plant stekjes en ga hiermee aan het werk!”
 • Start binnen je gemeente een pioniersplek. Vanuit de PKN sprak Martijn Vellekoop ons toe over pioniersplekken; in onze kerk komen twee keer per maand “werkzoekenden” bij elkaar onder de naam WW-café. Een plek onder “ons dak” waar menselijke en maatschappelijke betrokkenheid wordt uitgedragen.

Kortom,

 • Laten we kleine stapjes zetten (stekjes planten) en proberen kleine succesjes te boeken. Vorming & Toerusting blijft nodig! (Wie zijn wij en wat drijft ons?)
 • Zoek de verbinding met andere kerkgenootschappen!
 • We zullen ‘samen, anders verder’ moeten. Dat betekent niet “opnieuw beginnen”, maar herbezinnen op wat nodig is.
 • We denken aan een missionaire kerk in een dynamische samenleving. Een kerk met een fundament en een structuur. (Back tot basic – zie Nota Kerk 2025)
 • We vinden onze inspiratie in het missionair kerk-zijn in een dynamische samenleving.

(ds. René de Reuver, de nieuwe secretaris van de PKN, schreef hierover in zijn boek “Anders verder”.)

 • Onze kerk als netwerk-kerk: Dat is een kerkgemeenschap die het aanzien van haar omgeving vergroot, doordat zij een specifieke bijdrage levert aan het welzijn van de plek waar zij staat! We dienen als geloofsgemeenschap in Monster (Het Westland) te onderzoeken welke behoeften er binnen onze dorpsgemeenschap zijn, waarmee wij dat welzijn kunnen bevorderen. Missionair zijn, kan heel dichtbij!

Onze diaconale opdracht:

Onze diaconie heeft daarvoor de volgende speerpunten geformuleerd:

 • Het opzetten en onderhouden van een databank van vrijwilligers, die wanneer een hulpvraag binnenkomt, ingezet kan worden en de betreffende vrijwilliger aan de hulpvrager gekoppeld kan worden. (klusjes, schuldhulpmaatje, taalhuis, etc)
 • Het creëren van een ontmoetingsplaats (niet alleen op zondag) maar juist ook op doordeweekse dagen. Een plaats voor meerdere doelgroepen: ouderen, jongeren, mensen die werkloos zijn geworden, mensen die arbeidsongeschikt zijn geraakt, etc.

Hoe nu verder?

 • Een gesloten, op zichzelf gerichte structuur past niet bij een kerk. Alleen samen met anderen is een geloofsgemeenschap onderdeel van het lichaam van Christus. We zullen dus meer als kerk naar buiten moeten treden. En dus ook meer ‘buiten’ naar ‘binnen’ moeten halen.
 • Kerk als instituut (= hulpmiddel) Bijvoorbeeld: Ons kerkgebouw als kenmerkend trefpunt in Monster voor het regionale WW-café. Of, een kerk die jongeren inspireert en begeleidt tot taken die we zien bij de Youthbuilders. Of, een plek om in de drukte van alle dag even de stilte te ervaren!
 • Een kerk met een stiltecentrum: Voor burgerlijke zaken ga je naar het gemeentehuis. Voor sociaal-emotionele, religieuze zaken bezoek je o.a. het stiltecentrum. Niet als burgerservicenummer, maar om als medemens op weg geholpen te worden.
 • De kerk is een gemeenschap die mensen verbindt met God en met elkaar. “Anders verder” redt de kerk niet. De redder van de kerk is de inspiratie van Christus: Heb elkander lief!
 • Dat vraagt ook om een herbezinning op de verdeling van taken en het aangaan van verantwoordelijkheden; we zullen het immers met minder mensen dan voorheen, maar toch met elkaar, moeten doen! En als we dan de blik naar “buiten” richten, wie kunnen daarin dan onze partners worden?

Onze speerpunten:

 1. Start een pioniersplek (oftewel: bouw een van onze activiteiten uit tot een de PKN gesteunde pioniersplek.)
 2. “Plant stekjes”, (oftewel start kleine nieuwe dingen waarmee je ‘buiten’ naar ‘binnen’ haalt, of jeugd / jonge gezinnen bij het kerk-zijn betrekt.
 3. Onderzoek de behoefte en mogelijkheden van een stiltecentrum; een plek waarmee de kerk voor een ieder op sociaal-emotionele (religieuze) grond toegankelijker kan worden.
 4. Onze eerder genoemde diaconale speerpunten: databank vrijwilligers, kerk als ontmoetingsplaats, kerk als buurtrestaurant.
 5. Onderhoud Vorming & Toerusting; religieus onderricht, (kring)gesprekken, activiteiten en ontmoetingen.
 6. Werk aan het onderhouden van contacten met buurt-kerkgenootschappen. Inventariseer gezamenlijke knelpunten en zoek naar nieuwe mogelijkheden.
 7. Denk goed na over taakverdeling en bemensing van een ieder die bij de kerkelijke organisatie betrokken is.

Hoe maken we de speerpunten nu concreet in de praktijk van het kerkenwerk? Door alle groepen in de kerk jaarlijks te vragen hun programma af te stemmen op de speerpunten. Elke werkgroep, commissie of raad vraagt zich af: Hoe kunnen wij het komende jaar in ons jaarprogramma aandacht schenken aan die speerpunten? Hoe werken we die uit in de kerkelijke praktijk, in concrete activiteiten. We noemen zo’n programma een werkplan