De Belastingdienst stelt met ingang van 1 januari 2014 nieuwe voorwaarden met als doel “het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen”.
De diaconie van de Protestantse gemeente ‘De Hoeksteen’ te Monster voldoet aan die voorwaarden.

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente ‘De Hoeksteen’ te Monster
Bankrekeningnummer: NL68 RABO 037 32 61 039
Telefoonnummer: 0174-213959
RSIN/Fiscaal nummer: 824101601
Website adres: www.pgmonster.nl
E-mail: collegevandiakenen@pgmonster.nl
Adres: Burg. Kampschoerstraat 25
Postcode: 2681 AB
Plaats: Monster

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde. Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse Gemeente hebben. Onder dit college valt ook de taakgroep ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). Voor de werkzaamheden van dit college wordt verwezen naar het tabblad Diaconie.

College van diakenen
Het College van Diakenen wordt gevormd door benoemde diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eind verantwoordelijk.

Beloningsbeleid
Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

Doelstelling en activiteiten
De doelstelling en het beleid van het College van Diakenen is gericht op:
betrokken zijn bij zwakkeren in de samenleving en in de wereld;
oog willen hebben voor de ontwikkelingen in de wereld
Diaconale steun wordt gegeven aan oud en jong, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij als wereldwijd. Kernwoorden daarbij zijn:
Signaleren van misstanden, armoede, mensen in de knel;
Melden aan verantwoordelijken/overheid en onze gemeenteleden (fondswerving)
Helpen met woord en daad
Als plaatselijke gemeente zijn wij een onderdeel van een landelijke kerk met vele diaconieën en werken wij samen via ons landelijk orgaan Kerk-in-Actie (zie www.kerkinactie.nl).
Lokaal kunnen wij mensen en financiën inzetten om rechtstreeks anderen te ondersteunen die hulp nodig hebben. Tevens ondersteunen wij financieel andere organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig heeft. De steun aan een aantal binnenlandse projecten en aan de meeste buitenlandse projecten verloopt via Kerk-in-Actie.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Het College heeft als streven om ontvangen giften ook ten laste van dat boekjaar uit te geven. Voor zover mogelijk gebeurt dit conform de bedragen en aan de doelen zoals in de begroting vastgelegd.
Hieronder volgt een financieel overzicht van inkomsten en uitgaven, met toelichting:

Baten en lasten Diaconie/ZWO : 2021

Monster PG DIA J2021 – ANBI-overzicht – 16-05-2022 20_20_39

 


Baten
Toelichting baten en lasten

Aan de kerkleden worden jaarlijks bijdragen gevraagd voor diaconie en zending. Tijdens de kerkdiensten wordt er gecollecteerd. Ook worden speciale acties gevoerd voor projecten en worden giften en rente ontvangen.

Lasten
Ontvangen gelden voor de Zending worden volledig doorgestort naar Kerk in Actie.

Ondersteunende giften
Afdracht voor gezamenlijke regionale diaconale projecten vanuit het Westland
Noodhulp in de wereld
Hospice en overige

Afdracht collecten
Wereld- en binnenlands diaconaat
Kinderen in de Knel
40 Dagen Project
Overige gerichte projecten

Diaconaat Eigen Gemeente
Kosten voor Kerst – en paasattenties, wijkteams en ouderenmiddagen

Overige kosten
Kerktelefoon
Quotaties
Kosten avondmaal
Abonnementen diaconie en overige kosten