De Belastingdienst stelt met ingang van 1 januari 2014 nieuwe voorwaarden met als doel “het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen”.
De Protestantse gemeente ‘De Hoeksteen’ te Monster voldoet aan die voorwaarden.

RSIN PKN: 813612809

De baten van de kerk bedroegen in 2017 €117.000 aan gelden uit de Actie Kerkbalans, collecten en andere vrijwillige bijdragen. De lasten van de kerk bedroegen in 2014 €89.000 aan beloningen en vergoedingen, €26.000 aan huisvestingskosten, €9000 aan afdrachten aan de PKN. Na aftrek van andere kosten is €17.000 onttrokken aan de algemene reserve van de kerk.
De begrote baten van de kerk bedragen in 2018 €115.000 aan gelden uit de Actie Kerkbalans, collecten en andere vrijwillige bijdragen. De lasten van de kerk worden in 2017 begroot op €93.000 aan beloningen en vergoedingen, €27.000 aan huisvestingskosten, €8.000 aan afdrachten aan de PKN. Na aftrek van andere kosten wordt begroot dat €21.000 wordt onttrokken van de algemene reserve van de kerk.
De kerk is de tweede helft van 2018 vacant (zonder vaste predikant), wat voor de financiën in 2018 betekent dat de lasten aan beloningen lager zullen zijn dan begroot.