Veel diakenen hebben namens het college van diakenen zitting in verschillende commissies. Ze zijn bij de betreffende commissie vermeld. Daarnaast hebben sommige diakenen of anderen namens de diaconie nog een speciale taak.

De ZWO is samengevoegd met de diaconie. De ZWO-taken worden uitgevoerd door de daarvoor benoemde diakenen.

De ZWO heeft als doelstelling de gemeente te betrekken bij het werk voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Deze betrokkenheid gaat verder dan alleen de financiële steun. Jaarlijks bereiden de aangewezen diakenen een aantal erediensten voor waarin speciale aandacht is voor ZWO-thema’s. Verder organiseren de ZWO-diakenen alleen of samen met andere groepen binnen de kerk speciale acties of projecten. Hierdoor willen de ZWO-diakenen betrokkenheid van de gemeente bij ZWO-zaken stimuleren. De ZWO draagt jaarlijks het zogenaamde missionaire aandeel buitenland af aan Kerkinactie. De bijdrage, die neerkomt op € 17,50- per belijdend lid en de helft hiervan per dooplid, komt via uw jaarlijkse zendingsbijdrage en via de zendingscollectes binnen.

Diacoontje