De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers van de kerk. Hij is het hoogste bestuursorgaan, maar de gewone bestuurszaken zijn gedelegeerd aan de kleine kerkenraad. De kerkenraad vergadert minstens tweemaal per jaar.

De ouderlingen van het pastoraal team hebben een speciale pastorale opdracht. Ze wonen per toerbeurt kleine kerkenraads-vergaderingen bij.

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerk. Het regelt de spoedeisende zaken en het bereidt de vergaderingen voor van de kerkenraad en de kleine kerkenraad. Het vergadert doorgaans voorafgaande aan de kerkenraadsvergadering. De leden van het moderamen bestaan uit de volgende functionarissen: preses, scriba, de predikant en de voorzitter van de diaconie en twee bestuurlijk ouderlingen.

De kleine kerkenraad voert, daartoe gemachtigd door de kerkenraad, het feitelijke bestuur over de kerk. Hij is belast met vrijwel alle bestuurlijke zaken. Slechts de belangrijkste worden door de kerkenraad zelf behandeld. De kleine kerkenraad vergadert maandelijks, doorgaans op de eerste donderdag van de maand, behalve in die maanden waarin de kerkenraad vergadert.