Privacybeleid website www.pgmonster.nl
De Protestantse gemeente te Monster (hierna te noemen ‘PG Monster’) respecteert de privacy van de bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. De PG Monster committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Door middel van deze privacy verklaring wil de PG Monster duidelijkheid scheppen in hetgeen de PG Monster met uw persoonlijke gegevens doet. De onderwerpen die achtereenvolgens aan bod komen, zijn:
• Persoonsgegevens
• Bezoekersgegevens

Persoonsgegevens
U kunt de website van de PG Monster bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op een elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt de PG Monster uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die de PG Monster op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van de PG Monster.

De PG Monster zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve: aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien de PG Monster hier wettelijk toe verplicht wordt.

Bezoekersgegevens
Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de PG Monster haar website.

Privacybeleid Foto’s
Beelden geven veel meer weer dan woorden. Zij geven sfeer weer en maken de site aantrekkelijker.
Door gebruik van foto’s wil de PG Monster toegevoegde informatie meegeven.
De foto’s worden enkel gebruikt op de website van de PG Monster en zijn niet bestemd voor verdere publicatie en/of vermenigvuldiging.

Bezwaren tegen een foto op de website van de PG Monster
In verband met de bepalingen betreffende de schending van het portretrecht en/of de schending van de privacywetgeving (Wet bescherming persoonsgegevens) zullen foto’s altijd op verzoek van betrokkene verwijderd worden. Een bezwaar dient schriftelijk ingediend te worden. Dit kan per e-mail: redactie@pgmonster.nl. Belangrijk is wel dat uw contactgegevens vermeldt: naam en adres van de persoon die bezwaar aantekent samen met de activiteit de datum en omschrijving van de desbetreffende foto. Zodra de redactie uw aanvraag binnenkrijgt, wordt na controle van de gegevens de foto verwijderd. U krijgt van de PG Monster een schriftelijk reactie naar aanleiding van uw bezwaar.

Meer over privacy