WESTLAND GEEFT WARMTE!

Westland geeft warmte

Het zal u niet ontgaan zijn! De energieprijzen rijzen de pan uit. Veel mensen worden geconfronteerd met een twee-, drie – of verviervoudiging van de energierekening. En veel van hen komen in de financiële problemen. Zij kunnen de energierekening niet meer betalen en er is  ook geen geld voor de dagelijkse boodschappen. Het zijn niet alleen mensen met een kleine beurs. Ook de mensen met een gemiddeld inkomen komen in de problemen.

De regering en de gemeente Westland doen al veel om de mensen in nood te helpen. Zo is de energiebelasting op de energienota verlaagd (korting energiebelasting). Verder kan men de energietoeslag aanvragen. Is uw inkomen niet meer dan 120% van het sociaal minimum, dan kunt u misschien in aanmerking komen. De informatie vindt u op de site van de gemeente Westland: https://www.gemeentewestland.nl/uitkering-werk-bijstand-en-geldzorgen/uitkering-en-bijzondere-bijstand/bijzondere-bijstand-en-vergoedingen/energietoeslag/

 

Daarnaast is er een initiatief gestart: “Westland geeft warmte”. Een initiatief van de kerken (verenigd in het Diaconaal Platform Westland), samen met Stichting Voor elkaar Westland, Vitis Welzijn, Voedselbank en Vluchtelingenwerk. Vanuit dit initiatief zamelt men geld in. Het inzamelen gebeurt vanuit de solidariteitsgedachte. Mensen die de korting van de energiebelasting niet direct nodig hebben, kunnen een bedrag doneren aan “Westland geeft warmte”. Daarnaast benadert “Westland geeft warmte” verschillende fondsen voor een financiële bijdrage.

Met het ingezamelde geld steunt “Westland geeft warmte” mensen die hun energierekening niet kunnen betalen. Zij kunnen hiervoor een aanvraag indienen, welke beoordeeld wordt aan de hand van het inkomen en de energiekosten.

Meer informatie kunnen u vinden op de volgende site: https://www.notabene-communicatie.nl/westland-geeft-warmte. Daarnaast  ligt er een folder in de kerk. U kunt ook informatie opvragen bij Ton Waars, diaken (email: collegevandiakenen@pgmonster.nl of 06 53657133). Kunt u iets missen, dan kunt u doneren: NL30 RABO 0189 3447 76 t.n.v. St. Voor elkaar Westland o.v.v. Westland geeft Warmte. Heeft u hulp nodig, dan kunt u via Vitis Welzijn een aanvraag indienen; te bereiken via welzijnsdiensten@vitiswelzijn.nl of u kunt langs gaan: Havenstraat 16 Monster (Buurt Informatiepunt van Vitis Welzijn).